##siteName## ހުކުރު ޚުޠުބާ  

ފާޅުގައި ފާފަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން

Monday, April 05, 2010
ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

މިއީ ފިޠްރިތުގެ ޤާނޫނު ކަމުގައިވިއަސް ތިމާ ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގައި ހަވާ ނަފްސަށް ހެއްލިގެން އެފަރާތަށް ލަގަން ދޫކޮށްލުމީ ތިމާގެ ހަވާ ނަފްސަށް އަޅުވެތިވުމެވެ. ބޮޑެތިފާފަތަކަށް ފާޅުގައި އަރައިގަންނަމީހުންނާއި ސިއްރުގައިވިއަސް ފާފައެއް ކޮށްފައި ، الله سبحانه وتعالى އެކަން ސިއްރު ކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް ތިމާ އަމިއްލައަށް އެހެން މީހުންގާތުގާ އެވާހަކަ ދައްކާމީހާއަކީ ފާފަކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެކެވެ. . އެފަދަމީހާއަކީ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ލަދުވެތިކަން ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި ﷲ ގެ ކޯފާއަށް ހުށެހެޅިފައިވާ މީހެކެވެ.


ފައިލްސައިޒް: 

right click and click SAVE target As


މިހާތަނަށް މި ފައިލް ބަލާފައިވަނީ 24 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel