##siteName## ޚަބަރު  

ކުއްލި ޚަބަރު: މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަޤާމުން ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

Wednesday, June 30, 2010
 : 


 

 

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 11 އިން ފެށިގެން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މިނިސްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވާފައިވަނީ އިއްޔެ (29 ޖޫން 2010 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު) ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެމަނިކުފާނާއެކު ކެބިނެޓުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގައްޔާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަކާހުރެ ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

 

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 10 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel