##siteName## ޚަބަރު  

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ، ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އާއި ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

Sunday, June 06, 2010
ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ


ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތުދެއްވުމުގައި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ދެބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ، ބިލާލް ފިލިޕާއި، ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީންއާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 25 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel