##siteName## ހުކުރު ޚުޠުބާ  

21 މޭއި 2010 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާ

Friday, May 28, 2010
ދަރުސްދެއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ


މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 16 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel