##siteName## ޚަބަރު  

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ އިސްލާމިކް ކޯލްސެންޓަރުގެ ދައުވަތަކަށް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު އިންޑިއާއަށް

Monday, May 03, 2010
 : 


 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ އިސްލާމިކް ކޯލްސެންޓަރ އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ 15 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރަތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ކޯޒީ ކޯޑަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީ 30 އޭޕްރީލްގައެވެ. އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހު އަށެއްވާ ހޮނިހިރުދުވަހުއެވެ.

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 49 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel