##siteName## އެހެނިހެން  

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ވަނަވަރު

Thursday, April 01, 2010
 : 


ނަން :

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

 

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ހ. ލަންޓަން . ޖަނަވަރީމަގު. މާލެ

 

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

މ. ނަނައިމޯ، ކެނެރީމަގު. މާލެ

 

އުފަން ރަށާއި އެޑްރެސް:

ކަނީރުމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ

 

ބައްޕަގެ ނަން:

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްބާރީ رحمه الله- ، ކަނީރުމާގެ، ސ.ހުޅުދޫ

 

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 

ތަޢްލީމީ ފެންވަރު:

ބީ. އޭ (ދަޢުވާ، އުޞޫލުއްދީން "ތިއޮލޮޖީ" / މަދީނާ 1989)

އެމް. އޭ (ތަފްސީރު"އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން އޮފް ޤްރުއާން"، 
އުލޫމުލް ޤުރުއާން / މަދީނާ 1994)

ޕީ. އެޗް. ޑީ (ތަފްސީރު"އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން އޮފް ޤްރުއާން"، އުލޫމުލް ޤުރުއާން / މަދީނާ 1999)

 

މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:

ޑިރެކްޓަރ އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް 01 ނޮވެމްބަރ 1999 11 ޑިސެމްބަރ 2000

މުދީރު ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު 12  ޑިސެމްބަރ 2000 2006 ޑިސެމްބަރ 22 އަށް

މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް 12 ނޮވެމްބަރ 2008 އިން ފެށިގެން 

 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ:

9 އަހަރ

ސިޔާސީ ބައިވެރިވުން:

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ވަގުތީ ރައީސްކަން

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން

 

ޢިލްމީ ބައިވެރިވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރައީސްކަން

 

ޝައުޤުވެރިކަން :

ޢިލްމީ ރިސާޗްކުރުން

 

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 192 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel