##siteName## ހުކުރު ޚުޠުބާ  

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ

Wednesday, April 07, 2010
ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ މީހާ ހަމަބުއްދިއާއި ހެޔޮވިސްނުމުން އެއްކިބާ ކޮށްލާ އެއްޗެއްކަން ކަށަވަރެވެ. މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން މިޒަމާނުގެ ދިރާސާތަކުން ސާބިތުވެއެވެ. މިފަދަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ހެރޮއިން އާއި ކޮކޭން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސިކުނޑިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން، ސިކުނޑިން ރަނގަޅުނޫން މެސެޖްތަކެއް ދޭން ފަށައެވެ.


ފައިލްސައިޒް: 

right click and click SAVE target As


މިހާތަނަށް މި ފައިލް ބަލާފައިވަނީ 27 ފަހަރު

 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel