##siteName##

އިޖްތިމާޢީ
ޝަރްޢީ ކޯޓުގައި، ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 22 ފަހަރު]

ކައިވެންޏަކީ،ވަރަށް މާތް އަދި އެހައިމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ޢަޤުދެކެވެ. ކައިވެނި ކުރިކަން އެހެންމީހުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ބޭއްވުމަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި ޞައްޙަވާނީ ކައިވެނީގެ ރުކުންތަކާއި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ. ކައިވެނީގެ ރުކުންތަކަކީ، ކައިވެނީގެ ޢަޤުދާއި ވަލީވެރިޔާގެ ވަލީއާއި، ޢަދުލުވެރި ދެހެކިންގެ ހެކިބަހާއި، ކައިވެނީގެ ރަނެވެ. މިނޫނަސް ކައިވެނި ކުރުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. [އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

Page Number :  
 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel