##siteName##

ޢުލޫމުލްޤުރްއާން
އަސްބާބުއްނުޒޫލު1
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 28 ފަހަރު]

ޤުރުއާނުގެ ގިނަ އާޔަތްތައް ބާވާލައްވާފައިވަނީ ވަކި ސަބަބަކާ ލައިގެންނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއްފަހަރު މީހަކު ކުރާ ސުވާލަކާ ވިދިގެން، ނުވަތަ މީހަކާ ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ޙުކުމް ޤުރްއާނުގައި ބާވާލައްވައެވެ. ސަބަބު ނުޒޫލަކީ މިފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެގެން ޤުރުއާނުން ބާވާލައްވާފައިވާ ބާވާލެއްވުމެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

Page Number :  
 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel