##siteName##

ތަޢުލީމާއި ތަރުބިޔަތު
ޅަފަތުގައި ދަރިންނަށް ރަގަޅު ތަރުބިޔަތު ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 4 ފަހަރު]

އާދެ! މިހާރަކަށް އައިސް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވަމުންދާކަމީ، އަޅުގަނޑުމެންކުރެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިޙްސާސްކުރެވޭ ކަމެއް. ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އާދެ! ހަމަ ކޮންމެ މީހައްގެވެސް ޝަކުވައަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ބޮޑެތި ވަމުންއަންނަ ގިނަކުދިން މުޖްތަމަޢުގެ އަދަބުތަކުގައި ނުހިފަހަށްޓާ ވާހަކަ. މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ނުހިތާވާހަކަ، މުދައްރިސުންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާވާހަކަ، އަމުރުވެރިންނަށް ކިޔަމަން ނުވާވާހަކަ، ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާވާހަކަ، އަވަށްޓެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާވާހަކަ. ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިނުވާ ވާހަކަ، މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކުގައި ނުހިފެހެއްޓާ ވާހަކަ . އާދެ! މިހީ އެންމެންގެ ވެސް ޝަކުވާ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

Page Number :  
 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel