##siteName##

ސިޔާސަތު
ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރަމާތޯއެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 11 ފަހަރު]

އަނެއްކާވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްރަޙުން ފެންނަން މިފެށި ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުން، ވަރަށް ގިނަ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާ މަންޒަރު އެބަފެނެއެވެ. ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދަށްވެސް މިކަމުގެ އަސަރު ފޯރާނެއެވެ. އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ، މިކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޙައްމުލު ކުރަން ޖެހެމެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ސިޔާސަތު
ދީނާއި ސިޔާސަތު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 28 ފަހަރު]

ބައެއް މީހުން ދެކެނީ، ދީނާއި ސިޔާސަތު މިއީ މުޅިން އިދިކޮޅު ދެއެއްޗެއްކަމަށެވެ. ސިޔާސަތަކީ ވިޔާނުދާ މުޑުދާރު އެއްޗެއްކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭނީ މުޅިންވެސް ދީނީ ކަންކަމަށް ބަލައިނުލާ އެފަދަ ކަންކަމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ މީހުންކަމަށެވެ. ކުރު ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީނަމަ ލާދީނީ މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން ދީނީ ޝިޢާރުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާއުޅޭ މީހުން ސިޔާސީ ކަންކަމާބެހި އުޅުމީ ބޮޑުވެގެންވާ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ބުނާކަހަލައެވެ. މިއީ މުޑުދާރު ކަމެކެވެ. ކަލޭމެންނީ މުޑުދާރުކަންތައް ކުރާ ބަޔަކު ނޫނީމުއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ މުޑުދާރު ކަމަކާ ކަލޭމެން ގާތްނުވާށެވެ. މުޑުދާރު ކަންތައް ކުރާނީ މުޑުދާރު މީހުންނެވެ!!![އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

Page Number :  
 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel