##siteName##

ފިޤުހު
ކަށުނަމާދު ކުރާނޭގޮތް
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 9 ފަހަރު]

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެ ސަފުގައި ހުއްޓި ހުންނާނީއެވެ. { ކޮންމެ އަޅުކަމަކަށްވެސް ނިޔަތް ގަންނަނީ ހިތުންނެވެ. އެހެން ކަމުން ކަށުނަމާދަކަށްވެސް ދުލުން ކިޔާ ނިޔަތެއް ނޯވެއެވެ}.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ފިޤުހު
ކަށު ނަމާދު ކުރާނޭ ގޮތް
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 28 ފަހަރު]

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެ ސަފުގައި ހުއްޓި ހުންނާނީއެވެ. { ކޮންމެ އަޅުކަމަކަށްވެސް ނިޔަތް ގަންނަނީ ހިތުންނެވެ. އެހެން ކަމުން ކަށުނަމާދަކަށްވެސް ދުލުން ކިޔާ ނިޔަތެއް ނޯވެއެވެ}. އިމާމު މީހާ ތަކްބީރު ކިޔައި ޙަރާމް ބަނުމުން މައުމޫމާވެސް الله أكبر ކިޔައި ދެއަތް ދެކޮޑާ ހަމައަށް އުފުލައި ޙަރަމް ބަންނާނީއެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

Page Number :  
 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel