އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
##siteName##

ފިޤުހު
 އެއް ރެއެއްގައި ދެވިތުރިއެއް ނޯންނާނެއެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 266 ފަހަރު]

ދަމު ނަމާދުކުރާ މީހަކު ނަމަ، މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ އެންމެފަހުގެ ނަމާދަކަށް ވިތުރު ނަމާދު ބޭއްވުމެވެ. ދަމު ނަމާދު ނުކުރާ މީހެއްނަމަ، ނިދުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތައް ފަހު ނަމަވެސް އެއް ރަކުޢަތުން ވިތުރުކޮށްލާށެވެ! މިގޮތަށް ވިތުރުކުރުމަށްފަހު ވެސް، ދަމު ނަމާދުކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، ތިމާ ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ދެ ރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ދަމު ނަމާދު ކުރާށެވެ. އެހެނަސް ވިތުރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ އޭނާ ވަނީ އޭގެ ކުރިން އެރޭ ވިތުރު ކޮށްފައެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ސުވާލާއި ޖަވާބު
 ދުވާލުގެ ވަގުތު ވަރަށް ދިގު ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެއް؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 630 ފަހަރު]

ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ހޫނު މޫސުމުގައި، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ހަތަރު ވަރަކަށް ގަޑި ލިބޭއިރު، ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި، ވިހި ގަޑި ނުވަތަ އެކާވީސް ގަޑި ހޭދަވެއެވެ. މިޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ 24 ގަޑި އުރި ތެރޭގައި، ރޭގަނޑަކާއި ދުވާލެއް އަންނަ ނަމަ، މާނައަކީ، ދުވާލުގެ ވަގުތު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތަށް ވުރެ ދިގު ވީމަވެސް، އެޤައުމަށް 24 ގަޑި އުރުތެރޭގައި އިރު އަރައި އިރު އޮއްސޭ ނަމަ، އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނީ އެޤައުމަކަށް ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރު އޮއްސެންދެނެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ޢަޤީދާ
 ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރުން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 501 ފަހަރު]

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް ދުވަސްކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ މިދުވަހެވެ. މުއައްރިޚުންނާއި ސީރަތުގެ އަހުލުވެރިން އިއްތިފާޤުވާ ގޮތުގައި ކައުއިތުރު މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހެއްގެ ހޯމަ ދުވަހެއްގައެވެ. އެއީ މީލާދީ ސަނަތުން 571 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއަހަރަކީ ފީލުބާގައިގެ މީހުން މައްކާއާ ހަނގުރާމަކުރަން އައި އަހަރު ވެސްމެއެވެ. އެހެނަސް، އެދުވަހަކީ ރަބީޢުލް އައްވަލުމަހުގެ ކޮން ތާރީޚެއްކަމާމެދު މުއައްރިޚުންގެ މެދުގައި ރައުޔު ތަފާތުވެފައި ވެއެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި، އެއީ އެމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަސްކަމުގައި ވާއިރު، އަނެއްބައި ރިވާޔަތްތަކުގައި ވަނީ އެއީ އެމަހުގެ އަށެއް ނުވަތަ ނުވައެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ވަރަށް ގިނަ މުއައްރިޚުން ބުރަވަނީ އެއީ ރަބީޢުލްމަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަސްކަމަށެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ޢަޤީދާ
 އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1283 ފަހަރު]

އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނޭ ކަމެއް ކުރުން ވެސް ޝަރުޢުގައި ވަނީ މަނާކުރެވިގެންނެވެ. އަދި މިކަންކަމީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފަކަމުއި ޝަރުޢުގައި ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. މިކަންކަން މިގޮތަށް ޝަރުޢުކުރެއްވުމުގެ ހުރިހާވެސް މަޤްޞަދަކީ، އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ރައްކާތެރިކަންދީ، ނަފްސަށް ގެއްލުންދެނިވި އެންމެހައި ކަންކަން ދުރުކުރުމެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

އެހެނިހެން
 ސުންނަތުގެ ޙުއްޖިއްޔަތު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1131 ފަހަރު]

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد : އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަތް ﷲ ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ މަގަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މިދީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަޔަށް އައިސްފައިވަނީ، ރަސޫލަކުބޭކަލަކު މެދުވެރިވެގެންނެވެ. އެއީ ރަސޫލުކަމާއި ނަބީކަން ޚަތިމް ކުރެއްވި محمد صلى الله عليه وسلم އެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel