އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
##siteName##

ޢަޤީދާ
 ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރުން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 178 ފަހަރު]

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް ދުވަސްކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ މިދުވަހެވެ. މުއައްރިޚުންނާއި ސީރަތުގެ އަހުލުވެރިން އިއްތިފާޤުވާ ގޮތުގައި ކައުއިތުރު މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހެއްގެ ހޯމަ ދުވަހެއްގައެވެ. އެއީ މީލާދީ ސަނަތުން 571 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއަހަރަކީ ފީލުބާގައިގެ މީހުން މައްކާއާ ހަނގުރާމަކުރަން އައި އަހަރު ވެސްމެއެވެ. އެހެނަސް، އެދުވަހަކީ ރަބީޢުލް އައްވަލުމަހުގެ ކޮން ތާރީޚެއްކަމާމެދު މުއައްރިޚުންގެ މެދުގައި ރައުޔު ތަފާތުވެފައި ވެއެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި، އެއީ އެމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަސްކަމުގައި ވާއިރު، އަނެއްބައި ރިވާޔަތްތަކުގައި ވަނީ އެއީ އެމަހުގެ އަށެއް ނުވަތަ ނުވައެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ވަރަށް ގިނަ މުއައްރިޚުން ބުރަވަނީ އެއީ ރަބީޢުލްމަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަސްކަމަށެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ޢަޤީދާ
 އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 879 ފަހަރު]

އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނޭ ކަމެއް ކުރުން ވެސް ޝަރުޢުގައި ވަނީ މަނާކުރެވިގެންނެވެ. އަދި މިކަންކަމީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފަކަމުއި ޝަރުޢުގައި ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. މިކަންކަން މިގޮތަށް ޝަރުޢުކުރެއްވުމުގެ ހުރިހާވެސް މަޤްޞަދަކީ، އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ރައްކާތެރިކަންދީ، ނަފްސަށް ގެއްލުންދެނިވި އެންމެހައި ކަންކަން ދުރުކުރުމެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

އެހެނިހެން
 ސުންނަތުގެ ޙުއްޖިއްޔަތު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 734 ފަހަރު]

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد : އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަތް ﷲ ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ މަގަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މިދީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަޔަށް އައިސްފައިވަނީ، ރަސޫލަކުބޭކަލަކު މެދުވެރިވެގެންނެވެ. އެއީ ރަސޫލުކަމާއި ނަބީކަން ޚަތިމް ކުރެއްވި محمد صلى الله عليه وسلم އެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

އިޖްތިމާޢީ
 ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 699 ފަހަރު]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި ބަޔަކު ޙަމާލާދީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ކަމީ، އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިފިނޑި ޢަމަލު އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. މާތް ﷲ އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން![އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

އިޖްތިމާޢީ
 ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 641 ފަހަރު]

ރަމަޟާން މަސް ފާއިތުވެ މިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެފައެވެ. މިބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށާއި އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަޅުކަން ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދި، ﷲ އަށް ދުޢާކުރާ ޙާލުގައެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel