އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
##siteName##

ހިދާޔަތުގެ އަލި
 ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 17 ފަހަރު]

ކީރިތިވަންތަ ﷲ އިންސާނާ މާތްކުރައްވައި، ބިމުގައި ޚަލީފާވެރިކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތުގެ މަތިން މިދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނުންގެ މެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވެ އުޅުމަށްޓަކައި، އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ ޢާއިލީ ގުޅުމާއި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ދެމިއޮންނާނޭފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޡާމް ކުރައްވާފައެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ހިދާޔަތުގެ އަލި
 އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 14 ފަހަރު]

މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާއަކީ، އާޚިރަތްދުވަހަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަންނާނޭ ދުވަހެއްކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުމެވެ. ދުނިޔެވީ ޙަޔާތުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި މިދުނިޔޭގެ އުފަލާއި އަރާމު ޙާޞިލުކުރުން ކަމުގައި ދެކިގެން މަސައްކަތްކުރުމީ، ތިމާ މިދުނިޔެއަށް އައި މަޤްޞަދު އޮޅުވާލުމެވެ. ދުނިޔެމަތީގައި ތިމާ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ދުވަހެއް އަންނާނޭކަން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހެއެވެ. އެދުވަހަކީ އާޚިރަތް ދުވަހެއެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ހިދާޔަތުގެ އަލި
 ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމުގައި ހީވާގިވެއުޅުން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 34 ފަހަރު]

އިސްލާމް ދީނަކީ، ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް ގޮވާލާ ދީނެވެ. ކީރިތިވަންތަ ﷲ މިދުނިޔެއަށް އިންސާނުން ފޮނުއްވާފައިވަނީ، އެއިލާހު އެންގެވި ގޮތުގެމަތިން، މިބިން އާރާސްތުކުރުމަށެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެހެޔޮ ޢަމަލުކުރަނީ ކޮންބަޔަކުތޯ ބެއްލެވުމަށެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ހިދާޔަތުގެ އަލި
 ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 31 ފަހަރު]

ރަމަޟާން މަސް ފާއިތުވެ ގޮސް، މިއަދު މިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެފައެވެ. މިބަރަކާތްތެރި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަޅުކަން ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދި ﷲ އަށް ދުޢާކުރާ ޙާލުގައެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

ހިދާޔަތުގެ އަލި
 އަޅުކަންކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމުގެ މުހިއްމުކަން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 24 ފަހަރު]

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ އަޅުގަނޑުމެން އަލްވަދާޢު ކިޔަމުންދާ ހިނދު، ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައްތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްކަމަކީ، އަޅުކަންކުރުމަކީ ވަކި ދުވަސްވަރަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއްނޫންކަމެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދުކުރުމީ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިފައިވާ އަޅުކަމެއްނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަޅުކަމަކީ ހަމައެކަނި ނަމާދުކުރުމާއި ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމާއި ފިޠުރު ޒަކާތް ދިނުމެއްވެސް ނުމެނޫންމެވެ.[އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!]

 
##siteName##

 
 މުހިއްމު ސައިޓްތައް

 

 

 
 

 

All rights reserved: DrAbdulMajeed.com 2010
Design: MuhammadhAneel